Centrum voor Pastorale Counseling
Centrum voor Pastorale Counseling

Gods Woord naar harten en huizen van mensen

De missie van het Centrum voor Pastorale Counseling


Gods Woord naar harten en huizen van mensen

door pastoraat, preventie en onderwijs
onder leiding van de Heilige Geest

ten dienste van de gemeente

Lees Kolossenzen 1:27-29

Wij verkondigen Gods Woord
Onze bediening is de verkondiging van een unieke boodschap, van Gods Waarheid in een wereld zonder waarheid. Onze waarheid heeft inhoud: Gods Woord. Die inhoud is geen saaie religieuze kennis. Gods Woord is leven.
De waarheid die wij verkondigen is Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. “Hem verkondigen wij.” Onze boodschap is een Persoon.
Pastoraat gaat niet over succes, gezondheid, of rijkdom. Maar het wezenlijke gaat ook niet over emotioneel herstel, psychisch evenwicht, het vinden van veiligheid en geborgenheid of het leren omgaan met het verleden. Het gaat niet over een beter huwelijk of vriendschappen bouwen. Het gaat niet over een betere wereld door politieke veranderingen of over het opzetten van programma’s. Dat zijn allemaal dingen die tot stand gebracht kunnen worden buiten God om. Dát nastreven maakt ons niet uniek. Wat ons uniek maakt is dat wij, temidden van al deze problemen, Gods plan voor innerlijk groei naar het beeld van Christus zoeken en bevorderen.
Onze verkondiging houdt terechtwijzing en onderricht in. “Hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen.“ Onze boodschap is onderwijs voor de gelovigen over de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Zij is echter ook waarschuwing tegen dingen die niet van Christus zijn, het vlees, en een egocentrisch leven in de wijsheid van deze wereld. Zij is er bovenal op gericht om mensen een persoonlijke relatie met Christus te helpen ontwikkelen.
Wij zijn gezonden om te verkondigen: “Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.” Dit is een wonderbaarlijk levengevende en levensveranderende waarheid. Wij verwachten met vertrouwen de zekerheid van het openbaar worden van de heerlijkheid van God, nu, in het leven van elke dag, en straks bij Zijn wederkomst.

Wij streven naar nieuwe harten en nieuwe relaties
Wij verkondigen Christus, “opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus Jezus.” De enige boodschap die maakt dat levens wezenlijk veranderen en steeds meer zullen groeien in geestelijke volwassenheid is de verkondiging van Jezus Christus, wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en waarin Hij heeft voorzien. Daarom moeten wij Christus verkondigen, zowel aan gelovigen als aan ongelovigen. Voor de ongelovigen is Hij de enige weg om gered te worden van de zonde en haar gevolgen. Voor gelovigen is Hij de enige weg om de volheid van het leven dat God voor hen heeft te ervaren.
Onze verkondiging wil harten veranderen, mensenlevens omvormen naar het beeld van Christus. Zij heeft niet een intellectueel kennen van God als doel en ook niet een verwijderen van de symptomen van het leven in een gebroken wereld. Zij streeft naar het tot stand brengen van een persoonlijke relatie met Christus, met hartsverandering als gevolg. Hierbij richten wij ons zowel op individuen als op relaties, waarin de liefde van Christus zichtbaar wordt. Wij promoten in het bijzonder de Bijbelse ethische standaarden op het gebied van huwelijk en gezin.

Wij bieden pastoraat, preventie en onderwijs
Wij verkondigen Gods Woord in de context van het pastoraat, de herderlijke zorg aan mensen. Ons pastoraat bevordert zowel de algemene herderlijke taak van de gemeente als het crisispastoraat.
Wij verkondigen Gods Woord in de context van preventieprojecten, die mensen helpen Gods principes toe te passen in hun persoonlijk leven, omgang met God, huwelijk, gezin, gemeente en in de wereld.
Wij verkondigen Gods Woord in de context van onderwijs, zowel voor een breed publiek als voor specifieke taken die een professionele opleiding vereisen.

Wij laten ons leiden door de Heilige Geest
Al dit onderwijzen en waarschuwen moet gebeuren “in alle wijsheid” van God: met helder inzicht in Zijn Woord, gesproken op het gepaste moment, gewinnend en aantrekkelijk, als licht en zout in de wereld.
Deze verkondiging van Christus is een uniek werk en streven. “Daarvoor span ik me ook in en strijd ik.“ De verkondiging van de boodschap van onze Heer gaat noodzakelijkerwijze ten koste van ons eigen leven. Wij werken hard, maar niet als een ijdel streven van het vlees. Het is een geestelijk streven “overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is.“ De dynamische drijfkracht achter de inspanningen die wij leveren, is de Heilige Geest van God, die machtig in en door ons leven werkt.
De vrucht is eveneens het werk van de Heilige Geest. Hij alleen kan harten veranderen zodat zij Christus weerspiegelen. Bevrijding van ongewenste psychische symptomen, bevordering van zelfaanvaarding, leren omgaan met boosheid, betere communicatie of onthouding van seksuele zonde kunnen allemaal tot stand gebracht worden zonder de kracht van Gods Geest. Innerlijke levensvernieuwing die gepassioneerd is door het kennen van God zelf, is alleen mogelijk door de Heilige Geest.
Onze verkondiging is niet onze pastorale methode, alsof wij de werking van Gods Geest kunnen beheersen en besturen. Onze verkondiging is een Persoon, Jezus Christus, door wiens Geest wij ons laten leiden en met Wie wij mogen samenwerken.

Wij staan ten dienste van de gemeente
Onze verkondiging dient niet ter uitbreiding van onze organisatie, maar staat ten dienste van de Gemeente van Jezus Christus. Elke activiteit die wij ontwikkelen moet tot doel hebben Gods Koninkrijk te dienen door het versterken van Zijn gemeente.

Meer in deze rubriek