Afspraken in de begeleiding

Elke hulpverlener in ons netwerk heeft richtlijnen die beschrijven hoe hij/zij tewerk gaat. De onderstaande afspraken worden gebruikt in het CPC te Heverlee. Afspraken die gelden voor regionale hulpverleners kunnen daar van afwijken, maar zijn op dezelfde principes gebaseerd. 

Beste confident,

‘Confident’ is voor u misschien een onbekend woord. Het betekent ‘diegene die zich toevertrouwt, die zijn vertrouwen schenkt’. Dat is wat u doet door hulp te zoeken bij het CPC. Dat vertrouwen nemen wij ernstig. Het behartigen van uw belang in het hulpverleningsproces is voor ons prioriteit.
Deze tekst geeft u inzicht in de doelstellingen en de werkwijze van ons centrum. Daardoor kunt u beter beslissen of de door ons aangeboden hulp past bij uw hulpvraag en het soort hulp dat u wenst.

Identiteit

Het CPC is een pastoraal begeleidingscentrum. Dit betekent dat wij confidenten helpen met hun problemen om te gaan vanuit hun christelijke geloofsovertuiging. Uw keuze om deze hulp te ontvangen is belangrijk. Wij respecteren uw recht op zelfbeschikking en autonomie en willen u niet in een hulpverleningsproces sturen waarvoor u niet zelf een bewuste keuze heeft gemaakt. Indien u belang hebt bij een hulpverlening die aansluit bij een geloofsbeleving die geworteld is in de Bijbel, kunt u die bij het CPC vinden. U geeft uw hulpverlener toestemming voor deze bijbels-geestelijke aanpak, met inbegrip van het gebruik van gebed, verwijzen naar de Bijbel, het vragen van engagement in een christelijke kerk/gemeente, etc. Indien u niet op zoek bent naar het soort hulp dat wij aanbieden, verzoeken wij u dit met uw hulpverlener te bespreken, zodat u kunt aankloppen bij een instelling die bij u past.

Ambulante hulp

Het CPC biedt ambulante pastorale hulp bij problemen als angst, depressie, schuldgevoelens, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, traumaverwerking, seksuele problemen, etc. Door het invullen van het informatieformulier geeft u uw hulpverlener nuttige informatie en de toestemming u in uw problemen te begeleiden.
Het is mogelijk dat de klachten die u hebt tijdens de gesprekken te maken hebben met andere problemen dan deze die u ervaart. Ook kunnen er andere moeilijke dingen opduiken die op het eerste zicht niets met uw aanvankelijke klacht te maken hebben. U bent bereid de dingen die door uw hulpverlener aangesneden worden op een zinvolle wijze te bespreken. Indien u daarvan het nut niet ziet, meldt u dit aan uw hulpverlener en is het de bedoeling de begeleiding samen te evalueren. In het hulpverleningsproces garanderen wij u alle zelfbeschikking die nodig is om zelfstandig te kiezen voor de voortzetting van de begeleiding.
Indien uw problemen van die aard zijn dat u niet langer in het dagelijks leven kunt functioneren, zodat er noodzaak is voor opvang, adviseren wij u hulp te zoeken via een gepast opvangcentrum.

Verwachtingen

Hoop is een belangrijk element in de hulpverlening. Eén van onze uitgangspunten is dat God zijn kinderen niet in omstandigheden laat verkeren die boven hun vermogen zijn. Hij geeft een uitkomst (Lees 1 Kor. 10:13). Dit is een bemoedigend woord. God kent u en uw draagkracht. Het is de taak van uw hulpverlener u te helpen een oplossing te vinden die past bij de weg die u gaat met God. Deze oplossing is niet noodzakelijkerwijze dat de problemen verdwijnen. Onze doelstelling sluit aan bij de tekst van 1 Kor. 10:13 (‘zodat gij er tegen bestand zijt’). Wij willen dus met u op zoek gaan om voldoende draagkracht te vinden om met uw problemen om te gaan en vrede te vinden met uzelf, met anderen en met God.

Medische handelingen

Het CPC kan en mag geen handelingen stellen die voorbehouden zijn aan artsen. Indien u kampt met ernstige psychische klachten dringen wij er op aan dat u initiatief neemt tot een medische evaluatie door uw huisarts of door een gespecialiseerde arts. U aanvaardt dat het CPC n.a.v. de begeleiding door u niet aansprakelijk gesteld zal worden voor persoonlijke schade, op welk gebied dan ook, die het gevolg is van een gebrekkige of onbestaande medische begeleiding.

Uw hulpverlener

Het CPC heeft verschillende medewerkers met verschillende opleidingen (psychologie, orthopedagogie, maatschappelijk werk, pastorale theologie, etc.). Tijdens het kennismakingsgesprek deelt uw hulpverlener u mee wat zijn/haar opleiding en ervaring is. Zij bieden echter allen pastorale hulp en werken allen vanuit hetzelfde CPC-model als pastorale counselors.
Indien u met een CPC-hulpverlener in zee gaat, verwachten wij dat er tegelijkertijd geen andere geestelijke of psychosociale hulp bij anderen gezocht wordt, tenzij na overleg met uw hulpverlener. Indien u al ergens anders begeleid wordt en tegelijkertijd bijkomende ondersteuning zoekt bij het CPC, moet dit steeds gebeuren in goed overleg met de andere hulpinstantie.

Duur van de begeleiding

Indien u na het kennismakingsgesprek verder wilt gaan, engageren wij ons voor minimaal vijf gesprekken, één keer per twee weken. Wij vragen van u dezelfde inzet. Vijf gesprekken zijn voldoende om na te gaan of de aangeboden hulp inderdaad aansluit bij uw hulpvraag. Na vijf gesprekken is er een evaluatie, waarna u kunt besluiten te stoppen of verder te gaan. Hetzelfde geldt voor de hulpverlener. De totale duur van de begeleiding is mede afhankelijk van de problematiek.
Tussen de gesprekken kunt u over de inhoud van de begeleiding geen contact opnemen met de administratie van het CPC, noch naar uw hulpverlener op kantoor of thuis telefoneren, tenzij in een zeer ernstig noodgeval. Uitzonderlijk kan uw hulpverlener van deze regel afwijken.

Opdrachten

U ontvangt van uw hulpverlener opdrachten die u thuis uitvoert. Deze opdrachten zijn een noodzakelijke brug tussen het gesprek en het dagelijks leven. Dit betekent dat u dagelijks tijd vrijmaakt om aan deze opdrachten te werken. Indien u voor huwelijkscounseling komt, moet u bovendien in staat zijn een aanzienlijk deel van uw tijd met elkaar op te trekken en er prioriteit aan geven om met de opdrachten bezig te zijn.
Het heeft geen zin de opdrachten op te sparen tot een paar dagen voor het volgende gesprek. Een voortdurend en dagelijks werk is een absolute voorwaarde om onze hulp zinvol te maken. Deze opdrachten kunnen bestaan uit geestelijke activiteiten (gebed, Bijbellezen, etc.), het verwerven van informatie (via boeken, CD’s, etc.), het leren communiceren met anderen, ontspanning, oefeningen om uw gedachten te beheersen, enz.

Vertrouwen

Alles wat u ons in de loop van de begeleiding meedeelt, behandelen wij vertrouwelijk, in overeenstemming met de wet op de privacy en de geldende regelgeving in de christelijke hulpverlening. Voor het geven van informatie aan anderen is uw schriftelijke toestemming nodig, tenzij de wet of de ethiek dit anders voorschrijft. Indien uw hulpverlener meent dat hij informatie aan anderen (bijvoorbeeld ouders – indien u minderjarig bent -, iemand die ernstige schade dreigt te lopen door acties die u onderneemt, etc. ) moet doorgeven, is hij -behoudens urgente omstandigheden – verplicht dit eerst met u te bespreken. Op het informatieformulier kunt u ook aangeven of u instemt met overleg met uw huisarts of met een verantwoordelijke uit uw kerk/gemeente. Hoewel wij dit stimuleren blijft dit uw keuze en uw hulpverlener moet de vertrouwelijkheid die u vraagt maximaal beschermen en verdedigen.
Het is mogelijk dat in het kader van een teambespreking binnen het CPC, of in het kader van deskundigheidsbevordering via intervisie of supervisie die uw hulpverlener volgt, de wijze waarop uw hulpverlener u begeleidt, in geanonimiseerde vorm wordt besproken. Het doel hiervan is uw hulpverlener bij te staan in het verzorgen van een zo goed mogelijke dienstverlening. Ieder die bij een dergelijke bespreking betrokken is, moet zich eveneens aan de regels van de privacy houden.

Dossier

Indien u bij het CPC pastorale hulp ontvangt via gesprekken, worden er gespreksnota’s gemaakt, die opgenomen worden in een dossier. Dit bevat naast uw gewone persoonsgegevens mogelijk informatie over uw gezinssamenstelling en familie, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, persoonlijke geschiedenis, seksualiteit, strafrechtelijk verleden, financiële situatie of enige informatie die van belang is om u te begeleiden in uw hulpvraag. Uw dossier wordt niet langer bijgehouden dan strik nodig is voor de begeleiding of voor een doeltreffende heropstart van de begeleiding na een eventuele terugval. Tenzij u er specifiek om vraagt dat uw dossier direct na afronding van de begeleiding vernietigd wordt, bewaart CPC uw gegevens maximaal 5 jaar, waarna ze worden vernietigd.

Financiën

Het CPC heeft geen vaste tarieven voor de gesprekken. De reden hiervoor is dat wij geloven dat God ons een bediening gegeven heeft en dat die bediening binnen het bereik van ieder moet liggen, zonder dat geld daarbij een barrière mag vormen. Toch brengt een begeleiding allerlei kosten met zich mee (loon, kantoren, telefoon, verwarming, etc.). Daarom wordt een richtbedrag voorgesteld om een deel van de kosten te dekken. Het resterende deel wordt gedragen door giften.

Evaluatie

Na het laatste gesprek ontvangt u een evaluatieformulier. Hierop kunt u aangeven wat voor u de resultaten van de ontvangen hulp waren, de positieve ervaringen, de negatieve zaken, etc. U kunt ook eventuele klachten vermelden.
Bij klachten en ernstige meningsverschillen of misverstanden tussen u en uw hulpverlener, die onopgelost blijven, kunt u bij voorkeur schriftelijk contact opnemen met de directie van Het CPC.

Contractuele rechten en plichten

Door in de begeleiding te stappen aanvaardt u de richtlijnen die in deze informatie vermeld staan. Deze brochure heeft de waarde van een contract tussen u en ons. Zij beschrijft enerzijds een aantal verantwoordelijkheden van het CPC en anderzijds uw rechten en plichten. Door het informatieformulier in te vullen aanvaardt u de voorwaarden van de begeleiding. U stemt in met de procedures en richtlijnen die op deze pagina zijn beschreven. Ook uw hulpverlener is verplicht zich daaraan te houden. Download het informatieformulier.

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

Afdeling hulpverlening van het CPC.