ANBI informatie

Het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. is in Nederland erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften vanuit Nederland zijn voor de belasting aftrekbaar zijn. Je kunt ons vinden op de ANBI-website onder de naam “Centrum voor Pastorale Counseling” te Heverlee.

Op deze pagina vindt u de informatie die nodig is om als ANBI erkend te worden.

Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.
Tervuursesteenweg 194C
3001 Heverlee
België

Telefoon: 016-200927
E-mail:
Website: www.pastoralecounseling.org

Ondernemingsnummer en BTW: BE0448497415
Rechtspersonenregister Leuven

Nederland RSIN 828367628

Doel
Het Centrum voor Pastorale Counseling is een onderwijsinstelling met als  belangeloos doel het bevorderen van pastorale hulpverlening op geestelijk en psychosociaal gebied.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen kan verwezenlijken zijn onder meer onderwijsactiviteiten in het kader van het verstrekken van informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel preventief als curatief, zowel op academisch niveau als gericht op een breed doelpubliek, zowel gericht op personen, huwelijken, gezinnen, kerkgemeenschappen, scholen en andere mogelijke doelgroepen. Zij kan eveneens ambulante of residentiële hulpverlening of dienstbetoon organiseren en wetenschappelijk onderzoek verrichten. De vereniging mag organisaties, die op pastoraal of psychosociaal gebied actief zijn, administratief, inhoudelijk en financieel ondersteunen of ten dienste van deze organisaties programma’s ontwikkelen of uitvoeren. Zij mag deze activiteiten in binnen- en buitenland ontplooien, in antwoord op een specifieke vraag van derden of uit eigen initiatief en steeds met respect voor ieders achtergrond, autonomie en identiteit. Met het oog op de uitwerking van haar belangeloos doel kan zij ook andere rechtspersonen oprichten in binnen- en buitenland. Deze opsomming van activiteiten is exemplarisch, en in geen geval normatief of beperkend.

Organisatievorm
Het Centrum voor Pastorale Counseling is een vereniging zonder winstoogmerk in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in België. De statuten kunt u hier downloaden.

Bestuur
Voorzitter – dagelijks bestuurder: Dhr. J. De Vriese, Heverlee, België.
Secretaris: Dhr. D. Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland.
Penningmeester: Dhr. J. Lam, Hellevoetsluis, Nederland.
De officiële publicatie van de samenstelling van het bestuur kunt u hier downloaden.

Directeur
Directeur van de vereniging, belast met het dagelijks bestuur, is dhr. J. De Vriese.

Stuurgroep
De directeur wordt voor het beleid bijgestaan door een stuurgroep die de verschillende onderdelen van de vereniging behartigen en het dagelijks beleid mede bepalen en vorm geven. De stuurgroep bestaat uit:
Mevr. M. Voogt, Spijkenisse, Nederland.
Dhr. M. Penning, Amerongen, Nederland.
Mevr. G. de Rooij-van Keulen, Westbroek, Nederland.
Dhr. D. Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland.

Wijze van werving inkomsten
De vereniging verwerft inkomsten via bijdragen, giften, legaten, subsidies, studiegelden, vergoedingen voor consulten en andere baten uit o.a. verkoop van boeken en digitale informatiedragers.

Beloningsbeleid
Bestuurders: Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun functie.
Vaste medewerkers: Vanuit onze geschiedenis in de ggz in Nederland werd het loonhuis van ggz Nederland als richtlijn gebruikt, waarin medewerkers een plaats krijgen afhankelijk van hun functie en ervaring. Het salaris van de directeur wordt jaarlijks vermeld in het jaarverslag.
Vrijwilligers: Vrijwilligers kunnen hun reiskosten en eventuele andere onkosten declareren.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI
Formulier hier downloaden.

Verslag activiteiten en beleidsplan
Het verslag van onze activiteiten en het actueel beleidsplan kunt u hier downloaden.

Financieel verslag
Het meest recente financieel verslag kunt u hier downloaden.