Privacyverklaring

Dit is het privacyverklaring van het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. (CPC). Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van (1) door klanten, studenten, donateurs en andere relaties verstrekte persoonlijk informatie, (2) van data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze websites of (3) informatie schriftelijk of mondeling verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan onze kantoren, stands en conferenties of telefonisch contact.

Inleiding
Het CPC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle informatie die u van het CPC ontvangt of aan het CPC verstrekt. Het CPC verwerkt privacygevoelige informatie of persoonsgegevens door middel van haar website, papieren aanmeldformulieren, e-mail, gesprekken en telefonische contacten. Wij verwerken in onze databases uitsluitend gegevens die u ons zelf hebt gegeven. Het CPC hecht groot belang aan de privacy van haar relaties, donateurs, klanten en hulpvragers en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Het CPC verwerkt en gebruikt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de wet.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Het CPC gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. De meeste browsers accepteren standaard cookies, maar meestal is dit ook uit te zetten. Dit kan er wel in resulteren dat een website niet meer goed of volledig werkt. We adviseren daarom in plaats daarvan regelmatig uw cookies te verwijderen. Hier meer info over cookies en ons cookie beleid.

Het CPC gebruikt de gegevens van haar relaties op de volgende wijze:
Winkel en diensten
● Als u een bestelling plaatst of zich inschrijft voor een bijeenkomst of een cursus hebben we (afhankelijk van uw verzoek) uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
● Om het winkelen bij het CPC zo aangenaam, gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen, slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en uw gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren, onze diensten in uw voordeel verbeteren en u op de hoogte houden van eventuele updates van producten, abonnementen, evenementen of andere diensten die voor u interessant kunnen zijn.
● Als u in de webwinkel van het CPC een bestelling plaatst, bewaren wij – indien door u gewenst – uw gegevens op een beveiligde server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor het opslaan van uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens. Dat levert u zelf ook gebruiksgemak op, omdat u die gegevens dan niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
● Als abonnee van Metamorfose, Magazine voor pastoraat en hulpverlening, hebt u toegang tot de Metamorfose website. Om toegang tot het abonnee gedeelte mogelijk te maken is op deze server uw naam, klantcode, e-mailadres en wachtwoord opgeslagen.
● Alle financiële transacties (zoals aankopen, verkopen en donaties) worden verwerkt in onze boekhouding en bewaard volgens de geldende wettelijke bepalingen.
Nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen
● Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht en indien u contactpersoon bent van een plaatselijke kerk ook uw kerkelijke achtergrond) om u gericht te kunnen informeren over onze bediening en om u te vragen om financiële en gebedsondersteuning daarvan.
● Het CPC informeert haar relaties (zoals donateurs, personen die zich opgeven voor een nieuwsbrief, abonnees, klanten, studenten, deelnemers aan activiteiten, etc.) over haar producten, diensten of activiteiten via tijdschriften, e-mail, post, telefoon en/of sociale media. Als u iets bij ons bestelt of op de website een account aanmaakt, wordt uw e-mailadres aan de lijst met nieuwsbriefabonnees toegevoegd, zodat u op de hoogte blijft van de door u bestelde producten of activiteiten. U kunt zich ook rechtstreeks inschrijven voor de e-mail nieuwsbrief via een link op onze website. In elke e-mail nieuwsbrief die u ontvangt kunt u zich via een link uitschrijven voor deze nieuwsbrief, uitgezonderd voor de nieuwsbrief die te maken heeft met uw abonnement op Metamorfose, en dit zo lang u abonnee bent. Voor met de post verzonden nieuwsbrieven kunt zich op elk moment afmelden bij de administratie van het CPC.
● Het CPC maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Daardoor beschikken wij over een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan het CPC haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties aan te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen kunnen benaderen.
● Het CPC communiceert via een app die downloadbaar is in de Appel app store en Google play. De app is vrij toegankelijk en gebruikers moeten zich niet aanmelden en derhalve geen privacy informatie geven. Medewerkers, vrijwilligers en studenten van het CPC kunnen uitgenodigd worden voor een chatgroep waarvan de communicatie in de app verloopt. Persoonsgegevens en inhoud van de communicatie zijn zichtbaar voor het CPC. De leden van een chatgroep zien de namen van de deelnemers en de inhoud van de communicatie binnen de groep. De gegevens van de deelnemers en de communicatie worden worden opgeslagen door Subsplash.
● Het CPC roept haar relaties via activiteiten en nieuwsbrieven, en incidenteel via telefoon, op om een bijdrage te leveren aan haar doelstellingen. Het werk van het CPC wordt voor een groot deel gefinancierd door giften van donateurs.
● Voor de verwerking van uw vragen kunnen we contact met u opnemen via e-mail, brief of telefoon. Wij maken uitzonderlijk gebruik van huisbezoek, maar uitsluitend na uw verzoek of toelating daarvoor.
Pastorale hulpverlening
● Indien u bij het CPC hulp zoek via CPC Connect, dan gebeurt dat volledig anoniem. Het e-mail adres dat u gebruikt voor het aanmaken van een account is bij het CPC niet bekend en is versleuteld in de gebruikte software. Uw e-coach mag geen persoonlijke gegevens vragen (zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mail) waardoor uw anonimiteit in het gedrang zou komen. CPC Connect bewaart tijdens de begeleiding al uw en onze mails. Wanneer de begeleiding wordt afgerond, wordt alle communicatie vernietigd.
● Indien u bij het CPC hulp ontvangt via gesprekken, worden er nota’s gemaakt, die verwerkt worden in een dossier. Dit bevat naast uw gewone persoonsgegevens mogelijk informatie over uw burgerlijke stand, gezinssamenstelling en familie, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, persoonlijke geschiedenis, seksualiteit, strafrechtelijk verleden, financiële situatie of enige informatie die van belang is om u te begeleiden in uw hulpvraag. Zie ook afspraken in de begeleiding.
E-hulp en e-learning
● Indien u zich aanmeldt voor modules in e-hulp of e-learning worden de gegevens die u ons verstrekt en uw antwoorden op de opdrachten in de modules bewaard op deze platformen die beheerd worden door Tenzinger. De gegevens voor e-hulp zijn toegankelijk door een hulpverlener en voor e-learning door een studiebegeleider.
Pastorale opleiding
● Indien u bij het CPC een cursus volgt en daar ook examen van aflegt, wordt er een studentendossier aangemaakt dat uw persoonsgegevens, studieresultaten of persoonlijke evaluaties bevat.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor u ons uw gegevens bezorgt. Daarbij houden we rekening met (1) de tijd die nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, (2) wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale verplichtingen of bewaartermijn van dossiers in de hulpverlening) en (3) het beschikbaar houden van informatie die u eventueel op langere nodig hebt (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een duplicaat van uw studieresultaten). Als u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u verstrekt bewaard zo lang als nodig om uw bericht of e-mail volledig en correct te kunnen afhandelen. Dossiers van pastorale hulpverlening via gesprekken worden na 5 jaar vernietigd. Mailcontact via CPC Connect wordt niet bewaard en wordt na het afronden van de begeleiding vernietigd.

Het CPC deelt uw gegevens niet met anderen
Het CPC zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen. Wij delen gegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling, nieuwsbrief of abonnement. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen.
Voor de verwerking en opslag van contactgegevens, donaties, bestellingen en studenten dossiers werken wij met Salesforce. Voor betalingen via onze website worden de daartoe noodzakelijke gegevens gedeeld met Buckaroo of Payconic die het betalingsproces uitvoeren. Voor betalingen via onze fysieke winkel of boekentafels maken we gebruik van CCV of Payconic.  Indien wij gegevens m.b.t. hulpverlening digitaal verwerken en bewaren, gebruiken wij de software voor online zorg van Tenzinger.
Op onze websites staan links die naar andere websites of sociale media verwijzen. Deze kunnen door derden gebruikt worden om uw persoonsgegevens te verzamelen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn verbonden met onze website of op hoe de sociale media met uw gegevens omgaan. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken. Daarom raden we u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u ze gebruikt.

Inzage in en wijziging van uw gegevens
Op verzoek kunnen we uw bedrijfs- of persoonlijke gegevens verwijderen uit onze databases en softwareapplicaties, tenzij er wettelijke richtlijnen zijn die dat niet toestaan (bijvoorbeeld i.v.m. het bijhouden van financiële transacties in de boekhouding). Als u vragen of zorgen hebt over ons privacybeleid, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover CPC beschikt, aan u of aan een door u genoemde organisatie te bezorgen .
Het CPC is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Beveiliging
De CPC websites, betalingen, online cursussen en e-hulp verlopen via een beveiligde omgeving. Uw gegevens worden via een veilige verbinding opgeslagen. Het CPC doet technische en organisatorische inspanningen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Uw gegevens zijn opgeslagen op beveiligde servers of in een beveiligde opslagruimte. Ze zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die daar uitsluitend ten behoeve van hun functie gebruik van mogen maken.

Wijzigingen
Zo nu en dan brengt het CPC wijzigingen aan in haar Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen en raden u aan om dit privacybeleid regelmatig opnieuw te lezen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Deze versie van de privacyverklaring dateert van 22 februari 2022.

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van het CPC, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze administratie helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen, opmerkingen of klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, of verzoek om accounts en persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen zijn:
Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w.
t.a.v. Privacybeleid
Tervuursesteenweg 194C
3001 Heverlee
België
Telefoon: 016-200927
E-mail: