Lijden een plaats geven

Verdriet verwerken betekent ook dat je je lijden een plaats leert geven.

In de Bijbel confronteert de brief aan de Romeinen ons in hoofdstuk met een akelige werkelijkheid: een schepping in nood en gelovigen die zuchten. Alles verlangt naar bevrijding van een ondraaglijk leven. Toch staat de vuurproef van lijden, ziekte en dood God niet in de weg om alle dingen mee te laten werken ten goede voor hen die Hem liefhebben” (Rom. 8:28).

De Heilige Geest komt je zwakheid ter hulp. Er komt hulp van boven! Je staat niet alleen met je pijn. De Heilige Geest is de mee-belever van je zwakheid, waarin Hij je helpt. De schepping zucht (vs. 22), de christen zucht (vs. 23) en ook de Heilige Geest zucht (vs. 26). Maar het zijn verzuchtingen met hoop, zo onuitsprekelijk diep, dat er geen menselijke woorden voor zijn om ze uit te drukken! De Overwinnaar, de opgewekte Christus, Die jou nooit verlaat (Matt. 28:20), Die aan de rechterhand van God is, pleit voor jou (vs. 34). De Vader hoort en verhoort alles wat de Zoon Hem bidt.

Als je een gebedsgroep nodig hebt, die je zuchten kent en er perfect voor bidt: de Drie-ene God bidt, pleit en verhoort. God de Vader, die je hart doorzoekt, kent ook de bedoeling van het gebed van de Heilige Geest. De wil van de Vader wordt volkomen uitgevoerd, omdat het gebed van de Heilige Geest volmaakt naar Gods wil is en wordt verhoord. De Drie-ene God is helemaal bij jouw zuchten betrokken.

Het doel van je leven is niet een innerlijke zoektocht naar emotioneel welbevinden, of naar het ontvangen van liefde. Het is evenmin een zoektocht naar het ontdekken van je gaven en capaciteiten, of naar oplossingen van crisissituaties. Alle dingen die je meemaakt, zijn niets anders dan het soevereine bestuur van God, om je gelijkvormig aan Christus te maken (vs. 29). Dat doet God voor wie Hem liefhebben (1 Kor. 2:9; 8:3; 16: 22; Ef. 6:24).

Als je Hem niet liefhebt, zie je allerlei noodsituaties in je leven ontstaan, die je in verwarring brengen. Maar als je Hem liefhebt, dan weet je dat Hij een goed plan heeft met alle dingen.

Gaat het om alle dingen in het algemeen? Alle dingen in het lijden? Alle dingen, zelfs in onze zonde en die van anderen? Inderdaad, alle dingen in de vruchteloze wereld! Alles wat God in je leven toelaat! Veel dingen werken tegen. Maar het goede nieuws is dat God de hele puzzel van zonde, lijden, vruchteloosheid, alles wat je overkomt, doet samenwerken tot een duidelijk doel: jou veranderen naar het beeld van Christus.

Niets is toevallig. Niets staat er buiten. Niets ontsnapt aan Gods leiding, voorzienigheid en vriendelijke liefde voor jou. God weet wat Hij doet en Zijn almachtige hand heeft het vermogen alles te besturen naar Zijn vooropgesteld doel: dat je er op een dag zal uitzien zoals Jezus.

Je kunt denken: “Ja, maar mijn gezondheid; ja maar mijn huwelijkspartner; ja maar…” Toch zal niets, noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel Hem tegenhouden Zijn liefde voor jou compleet uit te werken (Rom. 8:37-39).

Als je in die belofte binnenkomt, is alles veilig. Je leven is niet voorbij. Je mag vandaag spreken en handelen in de roeping die Hij over je leven heeft gelegd om daardoor Zijn Naam te verheerlijken.

Jef De Vriese