Overzicht

Les 1 – Veritologie: Wat is Waarheid?

The Truth Project begint met waarheid te definiëren als “dat wat in overeenstemming is met de werkelijkheid”. De absolute en eeuwige waarheid, die de essentie is van Jezus’ missie op aarde, blijft onverminderd de kern van de Kosmische Oorlog in onze tijd.

Les 2 – Filosofie en ethiek: Wie zegt dat?

Waarheid is niet alleen maar een academisch concept. Wat wij over waarheid denken, heeft directe gevolgen voor hoe wij leven. Bovendien hangt ons begrip van goed en kwaad rechtsreeks af van ons wereldbeeld: is het universum Gods schepping of een gesloten kosmische doos?

Les 3 – Antropologie: Wie is de mens?

De Bijbel zegt ons dat de mens werd geschapen naar Gods beeld, maar dat hij door zonde zijn onschuld verloor. De tegenwoordige psychologie, daarentegen, beweert dat de mens van binnen uit wezenlijk goed is en zich slecht gedraagt onder invloed van sociale of institutionele druk. Deze les exploreert de implicaties van beide visies.

Les 4 – Theologie: Wie is God?

Volgens Jezus is eeuwig leven God kennen op een intieme, persoonlijke en relationele wijze. Zulk kennen, dat alleen mogelijk is door goddelijke openbaring, verandert ons van binnen uit, naarmate wij gaandeweg onszelf zien in het licht van Zijn majesteit en heiligheid.

Les 5 – Wetenschap: Wat is Waar?

Deel Een: Wetenschap, “de systematische studie van de natuurlijke wereld”, brengt ontelbare bewijzen aan het licht van ‘Intelligent Design’. Maar de theorie van Darwin verandert wetenschap van het eerlijk onderzoek van de natuur in een middel om een goddeloze filosofie te verkondigen.
Deel Twee: Zorgvuldig onderzoek in de moleculaire biologie en van de fossielen tonen aan dat evolutie geen ‘bewezen feit’ is. Ondertussen toont de geschiedenis dat ideeën, met inbegrip van het Darwinisme als sociale filosofie, duidelijke gevolgen hebben – gevolgen die afschuwelijk kunnen worden wanneer God buiten beschouwing wordt gelaten.

Les 6 – Geschiedenis: Wiens verhaal?

Heeft het verleden objectieve uitwerking en betekenis in het heden? Of bestaat het, zoals de postmoderne filosofie beweert, hoofdzakelijk in ons hoofd? Deze rondreis overdenkt de betekenis van de geschiedenis als Gods verhaal. Ze toont ons waarom zich het verleden herinneren zo belangrijk is.

Les 7 – Sociologie: De Goddelijke indruk

De orde die wij observeren in het natuurlijke is zelfs nog duidelijker in de sociale systemen die God tot stand heeft gebracht: gezin, gemeente/kerk, gemeenschap, staat, werk en de eenheid tussen God en mens. Het leven is een reeks relaties die voortvloeien uit en een weerspiegeling zijn van de Drie-vuldige natuur van de Schepper.

Les 8 – Unio Mystica: Ben ik alleen?

Is het mogelijk dat de oneindige eeuwige Schepper woont in het hart van een mens? De implicaties van dit grote mysterie, die het wezen van het christelijk geloof uitmaken, worden in dit onderzoek van de meest intieme van de sociale sferen uitgebreid geëxploreerd.

Les 9 – De staat: Wiens wet?

Van alle sociale sferen heeft de staat, waar God de macht van het zwaard, het straffen van het kwaad en het beschermen van het goede aan heeft toevertrouwd, de grootste potentie om verkeerd te lopen wanneer ze haar gezag overschrijdt. Het burgerlijk gezag moet steeds haar plaats onder de soevereiniteit van God bedenken – anders volgt verwoesting.

Les 10 – Het Amerikaanse experiment: Stapstenen

In de geschiedenis van de wereld is Amerika uniek. Aan deze kusten hadden mensen, die een Bijbels wereldbeeld aanhingen, de gelegenheid een overheidssysteem op te zetten, dat bedoeld was om binnen de door God gegeven grenzen te blijven. Tour 10 volgt de geschiedenis van dit experiment en exploreert wat er met vrijheid gebeurt wanneer God wordt vergeten.

Les 11 – Arbeid: Geschapen om te scheppen

In tegenstelling tot wat populair algemeen wordt gedacht, is werk geen vloek. God Zelf is actief en creatief. Hij roept de mens om in de vreugde van Zijn activiteit en creativiteit te delen. Werk, economie, media en kunst spelen een rol in het verhogen van de glorie van de Schepper.

Les 12 – Gemeenschap en betrokkenheid: God zorgt, ik ook?

De ethische wet en de betekenis van het christelijk leven worden samengevat in het gebod om God en naaste lief te hebben. Dit gebod is de bron van de motivatie van de gelovige tot zelfopofferende dienst aan mensen in nood en tot hun persoonlijke betrokkenheid in onze cultuur.