Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling

ANBI informatie

Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling
(alternatieve naam: Vrienden van het CPC)
Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w. is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften vanuit Nederland zijn voor de belasting aftrekbaar zijn. Je kunt ons vinden op de ANBI-website onder de naam “Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling” te Amerongen.

Op deze pagina vindt u de informatie die nodig is om als ANBI erkend te worden.

Rechtspersoon
KvK-nummer 83094342
RSIN: 862724259
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling
Statutaire zetel: gemeente Utrechtse Heuvelrug
Datum akte van oprichting: 06-06-2021
Inschrijving handelsregister: 06-06-2021
Activiteiten (SBI): 94993 – Steunfondsen (niet op gebied van welszijnszorg)
Beschrijving: Steunfonds voor het Centrum voor Pastorale Counseling
Het bedrijfsuittreksel van de stichting met KvK-nummer 83094342 kunt u hier downloaden.

Bezoekadres en contact
Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen
Telefoon: 06-30075861
E-mail:
Website: www.pastoralecounseling.org/vrienden/

Bankrekening giften
NL33INGB0000456684 ten name van Stichting Vrienden van het CPC te Amerongen.

Doel
De stichting stelt zich ten doel een vriendenkring op te bouwen met het oog op fondswerving voor het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w., vereniging zonder winstoogmerk (hierna ook te noemen: het CPC), statutair gevestigd in België, ondernemingsnummer 0448497415, met activiteiten in België en Nederland. Deze vereniging is in Nederland geregisterd met RSIN 828367628 en is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het CPC is een onderwijsinstelling met als belangeloos doel het bevorderen van pastorale hulpverlening op geestelijk en psychosociaal gebied. De stichting bestaat ten behoeve van de missie, de doelstellingen en de verspreiding van de theologische en theoretische uitgangspunten van het CPC.
De fondsen die de stichting verzamelt kunnen door CPC gebruikt worden voor verwezenlijken van haar doelstellingen via onder meer de volgende activiteiten: onderwijsactiviteiten in het kader van het verstrekken van informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel preventief als curatief, zowel op academisch niveau als gericht op een breed doelpubliek, zowel gericht op personen, huwelijken, gezinnen, kerkgemeenschappen, scholen en andere mogelijke doelgroepen. Zij kan eveneens ambulante of residentiële hulpverlening of dienstbetoon organiseren en wetenschappelijk onderzoek verrichten. Deze opsomming van activiteiten is exemplarisch, en in geen geval normatief of beperkend.
De stichting kan haar doel bereiken door zodanige wettelijke en doeltreffende middelen als het bestuur wenselijk of nodig zal achten. Zij zal in het bijzonder aandacht besteden aan fondswerving en het bekendmaken van de activiteiten van het CPC in Nederland.

Organisatievorm
Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling is een stichting in Nederland.
De statuten kunt u hier downloaden.

Bestuur
Voorzitter: Dhr. J. De Vriese, Heverlee, België.
Secretaris: Dhr. D. Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland.
Penningmeester: Dhr. J. Lam, Hellevoetsluis, Nederland.

Beloningsbeleid
De bestuursleden genieten geen vacatiegeld. Zij kunnen geen beroep doen op het vermogen van de stichting als was het hun eigen vermogen en zij worden voor hun bestuursfunctie en niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in loondienst. Bestuurders en vrijwilligers kunnen hun reiskosten en eventuele andere onkosten declareren.

Wijze van werving inkomsten
Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting bestaan uit hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, uit vrijwillige bijdragen of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

Verslag activiteiten en beleidsplan
Het verslag van onze activiteiten en het actueel beleidsplan kunt u hier downloaden.

Financieel verslag
Aangezien de stichting haar financiële en fondsenwervende activiteiten pas aanvangt op 1 januari 2022 is er nog geen financieel verslag beschikbaar. Het meest recente financieel verslag zult u hier kunnen downloaden. Voorlopig is wel een begroting beschikbaar die u hier kunt downloaden.